Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Inner Stillness

Gevestigd aan de Diekersweg 11a, 7665 VB Albergen, Nederland Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85187445 

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 5. Levering

Artikel 6. Leveringstermijnen

Artikel 7. Tentoonstellen

Artikel 8. Onderzoek en reclamaties

Artikel 9. Montage en inwerkingstelling

Artikel 10. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij 

Artikel 11. Wijziging van de opdracht, meerwerk

Artikel 12. Garantie

Artikel 13. Prijswijzigingen

Artikel 14. Facturatie en betaling

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

Artikel 17. Aansprakelijkheid 

Artikel 18. Verjaringstermijn

Artikel 19. Overmacht

Artikel 20. Vrijwaring

Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 22. Wijziging van de voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij 

uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context uitdrukkelijk anders voortvloeit: 

Leverancier: Opdrachtgever: Consument: Diensten: Order

de wederpartij bij de Overeenkomst met Opdrachtgever en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW. 

de natuurlijk of rechtspersoon die Producten en/of Diensten van Leverancier afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Leverancier in de zin van artikel 6:231 sub c BW. 

de natuurlijke persoon die bij het aangaan van een Overeenkomst met Leverancier, niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

alle werkzaamheden, in welke vorm of hoedanigheid ook, die Leverancier in opdracht van de Opdrachtgever verricht. 

het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten en/of Diensten door Opdrachtgever bij Leverancier. 

Laatst gewijzigd op: 21 maart 2022 Pag. 1 / 9 

Overeenkomst: Partijen

Producten: Tentoonstellen: 

Tentoonstellingskosten: 

de afspraak tussen Leverancier en Opdrachtgever op basis waarvan Leverancier Producten en/of Diensten aan Opdrachtgever levert tegen betaling. 

Leverancier en Opdrachtgever gezamenlijk en ieder afzonderlijk “Partij”. 

alle zaken, waaronder begrepen documentatie zoals handleidingen en gebruiksvoorschriften, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst. 

de Dienst waarbij Leverancier in opdracht van de Opdrachtgever een Product op de plaats van bestemming installeert en in werking zal stellen, zodat de Opdrachtgever in staat is om te beoordelen of hij het Product wenst aan te schaffen. 

de kosten die de Opdrachtgever aan Leverancier betaalt om een Product te laten Tentoonstellen. 

2. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van 
 2. Leverancier, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is 
 3. uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen. 
 4. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 5. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door 
 6. Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 
 7. Wanneer door Leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene 
 8. voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te 
 9. eisen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Leverancier de onderhavige voorwaarden toepast. 
 10. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering 
 11. waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de 
 12. onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid. 
 13. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met 
 14. Leverancier in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Leverancier vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling. 
 15. De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Leverancier gesloten Overeenkomst in te stemmen. 
 16. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Opdrachtgever en Leverancier gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst. 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

 1. Alle aanbiedingen van Leverancier zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt 
 2. aangegeven. 
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding begrepen 
 4. Producten en/of Diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. 
 5. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien 
 6. de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Leverancier daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft. 
 7. Indien een Overeenkomst op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Leverancier gewerkte uren, reistijd en gereden kilometers, alsmede de daadwerkelijk door Leverancier gemaakte overige kosten zullen worden doorberekend. 
 8. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Leverancier binden Leverancier niet. 
 9. De prijzen in de aanbiedingen van Leverancier zijn exclusief BTW, transportkosten, kilometervergoeding en andere 
 10. heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

Laatst gewijzigd op: 21 maart 2022 Pag. 2 / 9 

7. Het staat Leverancier vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders. 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Leverancier eerst dan tot stand nadat Leverancier een Order heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Leverancier slechts, indien deze door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 5. Levering 

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van de Producten aan het door de Opdrachtgever opgegeven 
 2. afleveradres. De kosten voor verzending of transport komen voor rekening van de Opdrachtgever. 
 3. Indien de levering van Producten geschiedt aan een door Opdrachtgever opgegeven afleveringsadres, dient Opdrachtgever 
 4. er voor te zorgen dat de locatie waar de Producten moeten worden afgeleverd zich op de begane grond bevindt en goed 
 5. bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de Producten over een verharde weg. 
 6. Indien het niet mogelijk blijkt de Producten aan de Opdrachtgever te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van 
 7. de Opdrachtgever, behoudt Leverancier zich het recht voor die Producten mee terug te nemen en de daardoor ontstane kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 6. Leveringstermijnen 

 1. Indien Leverancier een termijn voor levering van Producten of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is 
 2. deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 
 3. Het is Leverancier toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden. 

Artikel 7. Tentoonstellen 

 1. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier het Product op locatie bij Opdrachtgever Tentoonstellen. Dit wil zeggen dat 
 2. de Leverancier het Product op de gewenste plaats installeert en in werking zal stellen, zodat de Opdrachtgever in staat is 
 3. om te beoordelen of hij het Product wenst aan te schaffen. 
 4. Voordat Leverancier het Product zal Tentoonstellen, dient de Opdrachtgever de Tentoonstellingskosten aan Leverancier te 
 5. voldoen. Vervolgens zal Leverancier het Product op de overeengekomen tijd en plaats komen Tentoonstellen. 
 6. Indien de Opdrachtgever de Tentoonstellingskosten niet uiterlijk 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van 
 7. Tentoonstellen heeft voldaan, zal Leverancier de Order annuleren en vindt er geen Tentoonstelling plaats. 
 8. De Opdrachtgever kan de opdracht tot Tentoonstellen kosteloos annuleren tot uiterlijk 4 uur voor het overeengekomen 
 9. tijdstip van Tentoonstellen. Annuleert de Opdrachtgever de opdracht tot Tentoonstellen korter dan 4 uur voor het 
 10. overeengekomen tijdstip, dan is Opdrachtgever aan Leverancier de kosten voor Tentoonstellen verschuldigd. 
 11. Nadat het Product is geïnstalleerd en in werking is gesteld, heeft de Opdrachtgever maximaal 1 uur de tijd om te besluiten 
 12. of hij het Product daadwerkelijk aan wenst te schaffen. 
 13. Indien de Opdrachtgever het Product na Tentoonstellen niet wenst aan te schaffen, zal Leverancier het Product 
 14. uitschakelen, de-installeren en terugnemen. In dit geval worden de kosten voor het Tentoonstellen, een kilometervergoeding (heen en terug), alsmede de reistijd en aan het Tentoonstellen gespendeerde tijd aan de Opdrachtgever in rekening gebracht tegen de in de offerte gemelde tarieven. 
 15. Indien de Opdrachtgever het Product na Tentoonstellen wel wenst aan te schaffen, zal Leverancier ter plaatsen een koopovereenkomst opstellen en dient Opdrachtgever het volledige factuurbedrag direct ter plaatse te voldoen. Laat Opdrachtgever na om de factuur direct ter plaatse te voldoen, zal Leverancier het Product terugnemen en de kosten zoals vermeld in lid 6 van dit artikel aan de Opdrachtgever in rekening brengen. 

Artikel 8. Onderzoek en reclamaties

 1. De Opdrachtgever dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is 

overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk bij Leverancier te worden ingediend. De Opdrachtgever dient de gebrekkige Producten ter beschikking 

Laatst gewijzigd op: 21 maart 2022 Pag. 3 / 9 

van Leverancier te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever ten 

aanzien van de betreffende Producten niet op. 

 1. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, maten en 
 2. materiaalaanduidingen, worden door Leverancier te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Opdrachtgever geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen. 
 3. De gebrekkige Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van Leverancier heeft plaatsgehad. 
 4. Indien Producten door de Opdrachtgever zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is Leverancier aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden. 

Artikel 9. Montage en inwerkingstelling 

 1. In de verkoopprijzen van Producten zijn kosten van montage, inwerkingstelling en onderhoud niet inbegrepen, tenzij 
 2. anders overeengekomen. 
 3. Indien Leverancier zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde Producten verplicht, dan 
 4. aanvaardt Leverancier slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die Producten, indien: 
  1. montage en inwerkingstelling geschiedt volgens aanwijzing van Leverancier, waarbij Leverancier het recht heeft een 
  2. monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten; 
  3. de omstandigheden (in de ruimste zin van het woord) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten 
  4. geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, vloeren, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de Producten moeten worden opgesteld of aangebracht vóór aanvang van de werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of gerepareerd en geschikt zijn voor de installatie van de Producten. 
 5. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle voor de installatie en inwerkingstelling van de Producten noodzakelijke handelingen zijn verricht en dat de noodzakelijke gas, water en elektrische voorzieningen tijdig zijn aangebracht door een erkend installateur. 
 6. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van de constructie c.q. ondergrond waarop de Producten worden geplaatst, waaronder de draagkracht van de constructie of ondergrond. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade indien blijkt dat de ondergrond of constructie niet geschikt blijkt. 
 7. Indien de monteur(s) van Leverancier, ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van Leverancier, niet regelmatig met de montage en de inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van Opdrachtgever. 

Artikel 10. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij 

 1. Leverancier voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 
 2. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Leverancier welke geen betrekking hebben op de verstrekte 
 3. opdracht. Leverancier is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeengekomen opdracht indien Opdrachtgever alle door Leverancier verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Leverancier gewenst, heeft verstrekt. 
 4. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Leverancier het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 5. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een Overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan. 

Artikel 11. Wijziging van de opdracht, meerwerk 

 1. Leverancier behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de 
 2. opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien Partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Leverancier in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende 

Laatst gewijzigd op: 21 maart 2022 Pag. 4 / 9 

opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Leverancier is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging 

van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 1. In afwijking van lid 1 en 2 van dit artikel zal Leverancier geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of 
 2. aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Leverancier kunnen worden toegerekend. 
 3. De door Opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, 
 4. moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Leverancier ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd. 
 5. Indien tijdens de uitvoering van een door Leverancier aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Leverancier onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Leverancier het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen Partijen worden verrekend, terwijl de Opdrachtgever gehouden is de door Leverancier reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden. 

Artikel 12. Garantie 

 1. Onverminderd de rechten die de wet aan Consumenten toekent, wordt door Leverancier uitsluitend garantie op de door 
 2. Leverancier verkochte Producten verleend indien en slechts voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. 
 3. Zaken die ter reparatie, vervanging of ter beoordeling onder garantie aan Leverancier worden vervoerd of toegezonden, 
 4. blijven te allen tijde voor risico van Opdrachtgever, ongeacht wie de wijze van transport of verzending heeft bepaald en 
 5. ongeacht wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt. 
 6. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van de garantievoorwaarden is gereclameerd en naar het redelijke 
 7. oordeel van Leverancier genoegzaam is aangetoond dat de Producten ondeugdelijk zijn, zal Leverancier de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten te repareren, de installatie alsnog deugdelijk te verrichten of te herstellen, hetzij Opdrachtgever een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke Overeenkomst door Leverancier en Opdrachtgever uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen. 
 8. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Leverancier ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Leverancier tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden. 
 9. Indien Leverancier Producten aan Opdrachtgever aflevert welke Leverancier van toeleveranciers heeft verkregen, is Leverancier nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Leverancier ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van Producten die worden verkocht onder fabrieks-, of importeursgarantie, is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten en/of onderdelen van de door Leverancier aan Opdrachtgever geleverde Producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage-, afstel- en instelkosten van de onderdelen van of aan het verkochte Product alsmede eventuele bijkomende kosten van Diensten of benodigde materialen (uren, filters, klein materiaal, e.d.) zijn voor rekening van Opdrachtgever. 
 10. Indien Producten, geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, zullen de kosten, welke daarbij eventueel voor Leverancier ontstaan, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Transport of verzending van de betreffende ter beoordeling, vervanging of reparatie geschiedt voor rekening van Opdrachtgever. 
 11. Opdrachtgever erkent dat bepaalde Producten van Leverancier (periodiek) onderhoud verlangen. In dat geval zal de levering tevens onderhoudsinstructies omvatten. Iedere vorm van garantie vervalt, indien en voor zover het benodigde onderhoud niet, niet tijdig of door een andere partij dan Leverancier of een door Leverancier ingeschakelde derde wordt uitgevoerd. 
 12. Leverancier verleent geen garantie op verbruikszaken, zoals filters. Deze dienen periodiek door Opdrachtgever te worden vervangen en de kosten daarvan komen voor rekening van de Opdrachtgever. 
 13. Opdrachtgever dient Leverancier zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele defecten of beschadigingen die de integriteit van de Producten of de verrichte werkzaamheden aantasten, zoals roestvorming of beschadigingen, breuken of scheurtjes in (glazen) panelen of (staal)constructies. 
 14. Mocht de Opdrachtgever eventuele reparaties of aanpassingen zonder voorafgaande toestemming van Leverancier verrichten of door derden laten verrichten, zal Leverancier niet gehouden zijn om zijn garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door Opdrachtgever of gelieerde Partijen oneigenlijk gebruik van de Producten heeft plaatsgevonden, waaronder in ieder geval verstaan wordt: ieder gebruik waarvoor het Product redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is. 

Laatst gewijzigd op: 21 maart 2022 Pag. 5 / 9 

 1. Door Leverancier wordt geen garantie verleend indien een defect het gevolg is van: 
  1. gebruik van de Producten in strijd met de gebruikshandleiding, onderhoudsvoorschriften of aanwijzingen van 
  2. Leverancier; 
  3. beschadiging door opzet of nalatigheid; 
  4. onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud; 
  5. normale slijtage; 
  6. gebruik van het Product op een wijze waarvoor het Product naar haar aard niet is bedoeld; 
  7. valschade; 
  8. schade door (te) agressieve reinigingsmiddelen of -methoden; 
  9. verkleuring als gevolg van door de Opdrachtgever gebruikte chemische (reinigings)middelen of blootstelling aan de 
  10. zon. 
 2. Indien Opdrachtgever een Product ter beoordeling onder garantie voor onderzoek aan Leverancier heeft toegezonden en 
 3. na onderzoek blijkt het om een defect te gaan dat niet onder de garantie valt, brengt Leverancier de onderzoekskosten en 
 4. administratiekosten aan Opdrachtgever in rekening met een minimum van Є 135 (excl. BTW). 
 5. Vanuit hygiënisch oogpunt worden wellness Producten na gebruik niet meer door Leverancier retour genomen. 

Artikel 13. Prijswijzigingen 

 1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is 
 2. Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Leverancier is in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee Leverancier redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan Leverancier kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn. 
 3. Voorts worden aan de Opdrachtgever onverkort doorberekend, voor zover deze wijzigingen na datum offerte plaatsvinden: 
  1. door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) en/of vakorganisaties opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen, lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen of andere lasten; 
  2. door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, cao’s, BTW of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden aangebracht in de prijzen van toeleveranciers; 
  3. prijsstijgingen als gevolg van wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal, etc. 
 4. Indien Leverancier van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, zal zij de Opdrachtgever hiervan 
 5. zo spoedig mogelijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen. 
 6. Indien Leverancier de prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst verhoogt, is de Opdrachtgever 
 7. gerechtigd de Overeenkomst met Leverancier kosteloos te ontbinden, tenzij Leverancier aangeeft de Overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst met Leverancier in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de Opdrachtgever Leverancier binnen 14 dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging door middel van een aangetekend schrijven van zijn voornemen de Overeenkomst te ontbinden op de hoogte stellen. 

Artikel 14. Facturatie en betaling 

 1. Leverancier is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de 
 2. Opdrachtgever te verlangen. Vooruitbetalingen dienen onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst te worden 
 3. voldaan en worden op de (laatste) factuur in mindering gebracht. 
 4. Indien is overeengekomen dat betaling achteraf geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van facturen te 
 5. geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Leverancier aan te geven 
 6. wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 
 7. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder 
 8. dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. 
 9. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% 
 10. per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Leverancier maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor de Consument bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Leverancier gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. 

Laatst gewijzigd op: 21 maart 2022 Pag. 6 / 9 

 1. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Leverancier bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen. 
 2. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Opdrachtgever of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Leverancier en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Leverancier onmiddellijk opeisbaar. 
 3. Indien de Opdrachtgever uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Leverancier heeft, dan ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door Leverancier geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier tot op het moment dat de Opdrachtgever 
 2. volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier uit hoofde van enige met Leverancier gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten en/of het verrichten van werkzaamheden en/of Diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen. 
 3. Een Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, is niet gerechtigd de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Leverancier te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Leverancier eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover deze in het kader van Opdrachtgever normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. 
 4. Het is aan de Opdrachtgever niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op Producten welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Leverancier. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen Producten, zal de Opdrachtgever Leverancier hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen. 
 5. Op de afgeleverde Producten die door betaling in eigendom van Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van Leverancier bevinden, behoudt Leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Leverancier uit welke hoofde dan ook nog jegens de Opdrachtgever mocht hebben. 
 6. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten gescheiden van andere Producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Leverancier te (doen) houden. 
 7. De Opdrachtgever is verplicht de Producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Leverancier op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op verzekeraars van de Producten uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Leverancier zulks wenst, door de Opdrachtgever aan Leverancier stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier tegen de Opdrachtgever. 
 8. Voor leveringen die worden uitgevoerd naar Duitsland geldt aanvullend dat indien de Opdrachtgever (mede) of een derde uit door Leverancier geleverde Producten een nieuwe za(a)k(en) vormt, de Opdrachtgever c.q. deze derde die za(a)k(en) slechts voor Leverancier vormt en de Opdrachtgever de nieuw gevormde za(a)k(en) voor Leverancier houdt totdat de Opdrachtgever alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde za(a)k(en). 

Artikel 16. Opschorting en ontbinding 

 1. Indien Opdrachtgever of Leverancier in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de andere 
 2. Partij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke zijnde Partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. 
 3. Voorts is Leverancier gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 
  1. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van 
  2. betaling wordt verleend; 
  3. Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 

Laatst gewijzigd op: 21 maart 2022 Pag. 7 / 9 

c. de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd; 

 1. een belangrijk gedeelte van de onderneming van Opdrachtgever wordt overgenomen; 
 2. Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt; 
 3. buiten toedoen van Leverancier op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd, 
 4. dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de 
 5. Overeenkomst na te kunnen komen. 
 6. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had 
 7. ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of 
 8. namens Leverancier nog niet is uitgevoerd. 
 9. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen 
 10. Leverancier reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever 
 11. aan Leverancier verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 
 12. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst 
 13. niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Leverancier gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Leverancier eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden. 

Artikel 17. Aansprakelijkheid 

 1. Indien Leverancier aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en 
 2. tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Leverancier ter zake wordt uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking 
  2. heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 
  3. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de Overeenkomst te laten 
  4. beantwoorden, tenzij deze niet aan Leverancier kunnen worden toegerekend. 
  5. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze 
  6. kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 3. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, opzichtschade, gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie, 
 4. milieuschade en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen. 
 5. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door 
 6. Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van 
 8. toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier. 

Artikel 18. Verjaringstermijn

 In alle gevallen is de termijn waarbinnen Leverancier tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de schade is geconstateerd en tot maximaal tot 2 jaar na levering van de betreffende Producten of Diensten waarop de schade ziet. 

Artikel 19. Overmacht 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een 
 2. omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
 3. opvattingen voor hun rekening komt. 
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie 
 5. wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, waaronder doch niet uitsluitend: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d., verhindering van de Werkzaamheden door natuurverschijnselen, pandemie of epidemie, weersomstandigheden welke van zodanige aard zijn 

Laatst gewijzigd op: 21 maart 2022 Pag. 8 / 9 

dat de Werkzaamheden in redelijkheid niet kunnen worden voortgezet zonder gevaar op te leveren voor zaken en/of 

personen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en vertragingen in de levering. 

 1. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming 
 2. verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. 
 4. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder 
 5. verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij. 
 6. Voor zoveel Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de 
 7. Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst. 

Artikel 20. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of het gebruik van de Producten schade lijden en waarvan de oorzaak aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle door Leverancier gesloten en te sluiten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd – welke 
 3. ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Leverancier, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Leverancier met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage. 

Artikel 22. Wijziging van de voorwaarden

Leverancier is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Leverancier zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.